سامانه اتوماسیون اداری

سامانه سیدا

سامانه ساها

صندوق پیشنهادات جذب دانشجویان بین المللی

سامانه برگزاری دوره های ارتقا سازمان نظام مهندسی کردستان

آزمایشگاه مرکزی

سامانه همایش ها و مجلات پژوهشی

سامانه ارتباط با ICT