معرفی


طاهره شجاعی مهر


مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری
مربی


دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد