معرفی


شعله درويشي


صنایع غذایِی
صنايع غذايي
دکترای تخصصی
دانشیار


دانشکده دامپزشکی و کشاورزی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد