معرفی


سميرا بهراميان


صنایع غذایِی
صنايع غذايي
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
s.bah@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد