معرفی


امید کهنه پوشی


مهندسی عمران
عمران
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد