معرفی


مجید محمدی


علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
علوم تربیتی
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد