معرفی


مریم ذوالفقاری


مرتع و آبخیزداری
آبخیزداری
دکترای تخصصی
استاديار


دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
22@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد