معرفی


محمد اميري اندي


علوم دامی
علوم دامي
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده دامپزشکی و کشاورزی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد