معرفی


محمود رحماني


مدیریت
مديريت بازرگاني
دانشجوی دکتری
مربي


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد