معرفی


لقمان اكرادي


پاتوبیولوژی
دامپزشكي
دکترای تخصصی
استاديار


دانشکده دامپزشکی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد