معرفی


جمال ادهمی


علوم اجتماعی
جامعه شناسی
دکترای تخصصی
استادیار
شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی
jadhami@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران سابق) (1379 - 1383)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران سابق) (1383 - 1386)

  • دکترا، علوم و تحقیقات تهران (1386 - 1390)

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی فرهنگی، مطالعات قومی، روش شناسی، نظریه های جامعه شناسی

رئیس پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کردستان1390 -1391 رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان1390 -1391 رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج1391 -1395

عضو کمیته علمی همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، دانشگاه کردستان، بهار 1397 عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1392 دبیر اجرایی وعضو کمیته علمی همایش فرهنگ سازمانی و منابع انسانی 1393 و1394 عضو کمیتۀ علمی همایش ملی سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 1393 عضو كميته علمي اولين همايش ملي كرفتوو، ديواندره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و ميراث فرهنگي استان كردستان بهار 1395، عضو کمیته اجرایی جذب کارگروه علوم اجتماعی به 1389-1390 و 1393-1394

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد