معرفی


جمال ادهمی


علوم اجتماعی
جامعه شناسی
دکترای تخصصی
استادیار
شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی
jadhami@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران سابق) (1379 - 1383)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران سابق) (1383 - 1386)

  • دکترا، علوم و تحقیقات تهران (1386 - 1390)

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد