معرفی


احسان سليمي ناغاني


علوم پایه
دامپزشكي
دکترای تخصصی (Ph.D)
استادیار
گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
ehsan_saliminaghani@yahoo.com

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی