معرفی


امجد زارعي


ریاضی و آمار
آمار
دکترای تخصصی
مربی


دانشکده فنی و مهندسی
4@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد