معرفی


علی آقا محمدي


فیزیک
فیزیک
دکترای تخصصی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده علوم گروه فیزیک
0918735484
دانشکده علوم پایه
a.aqamohamadi@gmail.com

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه (67 - 71)

  • کارشناسی ارشد، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان گاوه زنگ (77 - 79)

    تحول خوشه های فلزی مس در بستر شیشه
  • دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (86 - 90)

    مطالعه نظریه گرانش تعمیم یافتهf R در تقریب ضعیف

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


گرانش، کیهانشناسی، تورم مطالعه ساختار عالم، مدلهای تعمیم یافته گرانشی

رییس دانشکده علوم، رییس انجمن های علمی، رییس پژوهشی دانشکده فنی

شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه، عضو کمیته فرهیختگان واحد

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد