معرفی


عليرضا امجدي پرور


زبان انگلیسی و زبان شناسی
زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
مربي


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد