مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظرفعالیت در کانون های علمی وفرهنگی در دانشگاهها

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: انجمنهاي دانشجويی، تفاوتهاي قوميتی، دانشجويان، قوميت

پژوهشگران: سید حسین سراج زاده، جمال ادهمی

چکیده


کانونهاي فرهنگی و علمی دانشگاهها با هدف فراهم آوردن شيوه ای سالم و مفيد برای گذران اوقات فراغت دانشجويان و افزايش مهارتهاي اجتماعی آنان ايجاد شده اند و توسعه يافته اند. با اين وجود، به نظر مي رسد گرو ههاي مختلف دانشجويی از نظر فعاليت در اين کانونها و استفاده از برنامه هاي آن وضعيت مشابهی ندارند. از جمله، شواهدی وجود دارند که گاه کانونهاي علمی، ادبی، و هنری، در کنار انجمن هاي سياسی دانشجويی، محل يا پاتوقی برای باز توليدروابط قومی و منطقه ای در ميان دانشجويان يک دانشگاه مي شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که آيا دانشجويان متعلق به اقوام مختلف ايرانی از نظر ميزان عضويت و مشارکت در کانونها و انجمنهاي فرهنگی و علمی دانشجويی تفاوت دارند؟ اين پرسش با تحليل ثانويه داده هاي دو طرح پيمايشی که در ميان دانشجويان دانشگاه هاي دولتی تحت پوشش وزارت علوم اجراشده بود مورد بررسی قرار گرفت و يافت ههاي آن بر اساس ويژگی هاي تاريخی فرهنگی روابط قومی در ايران تحليل شد.