مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: The Role of the Total Entropy Production in the Dynamics of Open Quantum Systems in Detection of Non-Markovianity

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها:

پژوهشگران:

چکیده