سه‌شنبه، 25 شهریور 1399

برنامه زمانبندی مرحله اول انتخاب واحد نیمسال اول 00-99 دانشجویان از طریق سامانه آموزشیار

برنامه زمانبندی مرحله اول انتخاب واحد نیمسال اول 00-99 دانشجویان از طریق سامانه آموزشیار به نشانی http://edu.iau.ac.ir

* ورودی های 96 و ماقبل آن دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در تاریخ 25 شهریور 1399 میتوانند انتخاب واحد نمایند.

* ورودی های 97 و 98 دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در تاریخ 26 شهریور 1399 میتوانند انتخاب واحد نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان