جمعه، 10 مرداد 1399

برگزاری ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان کردستان به صورت مجازی