پنج‌شنبه، 9 مرداد 1399

جلسات تحویل و بررسی پیش بینی بودجه سال مالی 1400-1399 واحدها و مراکز استان کردستان به صورت مجازی و مطابق جدول پیوستی

جلسات تحویل و بررسی پیش بینی بودجه سال مالی 1400-1399 واحدها و مراکز استان کردستان به صورت مجازی مطابق جدول بالا تشکیل شد.

طی چهار روز متوالی با حضور دکتر جهانشیر امینی دبیر هیات امنا و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ، رییس دبیرخانه هیات امنا ، رییس شورای توسعه مدیریت و منابع ، عامل خزانه دار استان ، مدیر برنامه و بودجه استان و روسای واحدها و مراکز به همراه مسئول بودجه واحد سنندج به صورت مجازی بودجه خود را مورد بررسی قرار دادند. ضمنا کمسیون دائمی استان کردستان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار گردید.

با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت واحدها در جهت افزایش دانشجو و امکان تحصیل یک دانشجو در دو رشته به صورت همزمان و تلاش در جهت افزایش متنوع سازی درآمد غیر شهریه ای در نهایت صرفه جویی و کاهش هزینه ، بودجه استان به تصویب رسید و مقرر شد جهت جلوگیری از زیان واحدها درصد بودجه بخشی و تکلیفی توسط روسای شورای تخصصی استان با در نظر گرفتن وضعیت و عملکرد مد نظر قرار گیرد.

  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان