شنبه، 3 خرداد 1399

آزاد سازی خونین شهر

سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر قهرمان مبارک باد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان