چهارشنبه، 7 اسفند 1398

جلسه شورای سیاست گزاری همایش ملی گروس شناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با حصور مدیران استانی در تاریخ 6.۱۲.۹۸ برگزار گردید.