چهارشنبه، 23 بهمن 1398

دیدار مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با دانشجویان خانواده شاهد