شنبه، 19 بهمن 1398

تاسیس مرکز تحقیقاتی خانواده

موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با تاسیس مرکز تحقیقاتی خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج