شنبه، 13 مهر 1398

ثبت نام ذخیره رشته های گروه علوم پزشکی

داوطلبانی که نتیجه تکمیل ظرفیت  آنها به صورت ذخیره اعلام شده است لازم است در یکی از روز های یکشنبه و دوشنبه 14 و15 مهرماه با مراجعه به سایت واحد سنندج enroll.iausdj.ac.ir  و با تکمیل فرم شماره 15 آمادگی خود را به منظور ثبت نام اعلام نمایند . عدم مراجعه در روزهای تعیین شده به منزله انصراف از ثبت نام خواهد بود.

فرم شماره 15