چهارشنبه، 12 تیر 1398

در امتداد انتصابات جدید مدیریتی در واحد سنندج تکریم و معارفه معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی ( سما ) نیز به انجام رسید

طی این مراسم در نشست هیأت رئیسه واحد سنندج و با شرکت تنی چند از کارکنان ارشد و مدیران آموزشگاههای سما، دکتر پیشوایی علوی، دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ضمن تقدیر از سابقه خدمات ارزشمند و زحمات دکتر مصطفی باغبانیان، با تشریح علل تغییر عنوان معاونت سما و به تناسب این تغییر که خود حاصل تحول و تغییر مسیر استراتژیک در ماهیت و عملکرد این حوزه از معاونت به سمت پر رنگ شدن وجه آموزش مهارتهای فنی و فناور خواهد بود؛ به تبیین علل تخصصی و ضرورت جایگزینی مدیریت آن با انتخاب مهندس محمد جواد فتایی شد که هم به لحاظ رشته و مقطع تحصیلی نامبرده و هم میزان گذراندن کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با این هدف، بهترین گزینه برای تصدی مسئولیت و حرکت در مسیر تغییرات سما و رشد آینده آن بشمار می آید.