شنبه، 11 خرداد 1398

دیدار رئیس و دانشگاهیان واحد سنندج با دکتر محمد صدیق ثابتی

در پی انتصاب دکتر محمد صدیق ثابتی، رئیس پیشین دانشکده فنی مهندسی واحد سنندج و رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان به مدیرکلی راه و شهرسازی استان، استقرار و آغاز بکار این همکار عضو پیشکسوت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، صبح روز شنبه جمعیت قابل توجه از همکاران عضو هیأت علمی، کارکنان، مدیران و معاونین واحد دانشگاهی سنندجدر معیت جناب آقای دکتر پیشوایی علوی، دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان برای عرض تبریک و آرزوی موفقیت به دیدار دکتر ثابتی شتافتند.

در این دیدار ...