سه‌شنبه، 24 اردیبهشت 1398

انتصابات جدید در امتداد تغییر و تحولات مدیریتی واحد سنندج

و باز هم حسب مواعید پیشین دکتر محسن پیشوایی علوی، دبیر هیأت اُمنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان طی احکام جدیدی در نشست هیأت رئیسه واحد سنندج با توجه به تغییرات چارت سازمانی واحدهای دانشگاهی و تشکیل معاونت توسعه مدیریت و منابع به جای معاونت اداری مالی، جناب آقای دکتر کیومرث احمدی به تصدی مسئولیت این عنوان از حوزه جدید معاونت منصوب و جناب آقای دکتر محمود گودرزی به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم انسانی واحد سنندج معرفی شد.

در جریان برگزاری این نشست با تجلیل و قدردانی از تلاشهای مؤثر جناب آقایان دکتر انور خسروی، معاونت اداری مالی پیشین و دکتر عادل صلواتی، رئیس پیشین دانشکده علوم انسانی، از سوی دکتر پیشوایی، ریاست دانشگاه همچنان بر این نکته تأکید شد که حسب تدبیر و تبعیت از استراتژی مدیریت کلان دانشگاه، در جریان این دوره از انتصابات با توجه جدی به ارزیابی عملکرد مؤثر مدیران و اهمیتی که منبعد به عنصر کنترل و نظارت داده خواهد شد، احکام ابلاغی، با عنوان سرپرست و درج مدت زمان مشروط صادره گردیده و ابقاء و استمرار مدیریت و مسئولیت برای عزیزان برگزیده در همه حوزه ها و رده های مختلف، منوط به اثرگذاری سازنده افراد و ارایه کارنامه موفق و مؤثر آنان خواهد بود.