یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی واحد سنندج با رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه

بنا به دعوت جناب آقای دکتر پیشوایی، ریاست محترم واحد، نشست هم اندیشی اساتید و گفتگوی آنان با هیأت رئیسه واحد برگزار و در پی طرح مسایل مترتب بر وضعیت دانشگاه از سوی ریاست محترم و هریک از معاونان محترم اداری مالی و آموزشی، تنی چند از اعضای هیأت علمی به طرح نظرات انتقادی و پیشنهادی چالش برانگیز خود پرداختند که در پی پاسخگویی، دکتر پیشوایی نیز مقرر داشتند اساتید محترم اقدام به معرفی داوطلبانی برای عضویت در « کمیته مشورتی اعضای هیأت علمی » به دکتر بهرام پور نمایند تا پس از برگزاری انتخابات، افراد برگزیده به عنوان نمایندگان اساتید در این کمیته طرف مشورت در اخذ تدابیر و مدیریت دانشگاه قرار گیرند.