شنبه، 25 اسفند 1397

عقد تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با شرکت گاز استان کردستان

با پیشینه ای از هماهنگی قبلی و بررسی های دقیق کارگروه های تخصصی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد سنندج و شرکت گاز استان کردستان و در امتداد حرکت به سمت برقراری حلقه ارتباطی میان دانشگاه و حوزه صنعت و فناوری و به ویژه ایجاد پیوند با دستگاههای اجرایی استان برای بکارگیری تازه ترین نتایج تحقیقات مسأله محور و تبادل نظرات تخصصی در انجام امور اجرایی و عملیاتی شدن تجارب علمی  و دانشگاهی در موضوعات متبادر سازمانها و نهادهای استان و کشور برای رفع مشکلات، تأمین نیازها و یا ایجاد زمینه تحول بهینه در ارایه خدمات تفاهم نامه همکاری فی مابین این دو نهاد منعقد گردید.

بنا به گزارش معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی سنندج، برخی محورهای پیش بینی شده برای همکاری در این سند که به امضای دکتر محسن پیشوایی علوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و مهندس فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان رسیده است عبارتند از :

- تشکیل کمیته راهبری تفاهم نامه جهت تعیین و تدوین و توافق بر راهکارهای اجرایی بهینه مربوط به سیاستگذا ی, اولویت بندی و تعریف پروژه های نشات گرفته از نیازهای شرکت

- همکاری جهت امکان سنجی, تعریف و تدوین راهکارهای استراتژیک

- برنامه های بازدید علمی از تاسیسات شرکت گاز کردستان برای اساتید و دانشجویان

- تمامی نیازهای پژوهشی شرکت گاز کردستان جهت انجام پروژه های پژوهشی به دانشگاه ارایه گردد

- پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه صنعت گاز از جانب معاونت پژوهشی دانشگاه به شرکت گاز معرفی شود

ـ همکا ری دانشگاه با شرکت گاز جهت تدوین کتب آموزشی. استانداردها و ترجمه مقالات تخصصی در زمینه صنعت گاز

ـ برگزا ری سمینارهای تخصصی مشترک

- اعلام نیازهای آموزشی شرکت گاز به دانشگاه و برگزا ری دوره های آموزشی مورد نیاز

- همکاری در تهیه سناریو و برگزاری مانورهای مشترک