چهارشنبه، 23 آبان 1397

آقای دکتر کمال عزیزبیگی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ارتقای رتبه علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض مینماییم.