چهارشنبه، 23 آبان 1397

خانم دکتر فاطمه کشاورزی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ارتقای رتبه علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض مینماییم.