شنبه، 12 آبان 1397

كسب رتبه سوم كشوري رشته قرائت توسط آقاي حسين عبدالملكي از اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد سنندج در بيست و سومين دوره مسابقات قران وعترت را تبريك عرض می نماییم.