1399/5/28 (12:26)

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که امکان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی برای آن ها وجود دارد

 

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقطع

عنوان گروه آموزشی

کد رشته

عنوان رشته

ردیف

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20612

علوم تربيتي

1.       

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21475

علوم ورزشي

2.       

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

41054

مهندسي كامپيوتر

3.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

30586

زيست شناسي سلولي و مولكولي

4.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50169

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

5.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

30507

ميكروبيولوژي

6.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50667

علوم و مهندسي شيلات

7.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

30343

شيمي كاربردي

8.       

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20510

مردم شناسي

9.       

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

30349

شيمي محض

10.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

50266

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي

11.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21230

مديريت امور بانكي

12.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21209

مديريت بيمه

13.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21245

مديريت مالي

14.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21602

مشاوره

15.   

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50187

مهندسي طبيعت

16.   

کارشناسی پیوسته

هنر

60337

كارگرداني

17.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20505

جامعه شناسي

18.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20915

اقتصاد

19.   

کارشناسی پیوسته

زبانهاي خارجي

20315

مترجمي زبان انگليسي

20.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21260

مديريت كسب و كارهاي كوچك

21.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20813

علوم قضايي

22.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

60205

مهندسي شهرسازي

23.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

60202

مهندسي معماري

24.   

کارشناسی پیوسته

هنر

60111

نقاشي

25.   

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50323

مهندسي فضاي سبز

26.   

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50101

علوم دامي

27.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

50397

علوم و مهندسي آب

28.   

کارشناسی پیوسته

علوم تجربي

50422

علوم و مهندسي صنايع غذايي

29.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

50396

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

30.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

30117

علوم كامپيوتر

31.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40119

مهندسي برق

32.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40201

مهندسي شيمي

33.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40310

مهندسي صنايع

34.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40401

مهندسي عمران

35.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40675

مهندسي مكانيك

36.   

کارشناسی پیوسته

رياضي و فني

40374

مهندسي نقشه برداري

37.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21301

حسابداري

38.   

کارشناسی پیوسته

زبانهاي خارجي

20311

زبان و ادبيات انگليسي

39.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20101

زبان و ادبيات فارسي

40.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21207

مديريت بازرگاني

41.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

21211

مديريت صنعتي

42.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20803

حقوق

43.   

کارشناسی پیوسته

علوم انساني

20735

روان شناسي

44.   

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقطع

عنوان گروه آموزشی

کد رشته

عنوان رشته

ردیف

کارشناسی ناپیوسته

-

10602

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

45.   

کارشناسی ناپیوسته

-

60140

ارتباط تصويري

46.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50301

مهندسي آبياري

47.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50307

مهندسي توليدات دامي

48.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50305

مهندسي توليدات گياهي

49.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50401

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

50.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50303

مهندسي ماشين هاي كشاورزي

51.   

کارشناسی ناپیوسته

-

30801

آمار

52.   

کارشناسی ناپیوسته

-

70402

مهندسي اجرايي عمران

53.   

کارشناسی ناپیوسته

-

40134

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

54.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41430

مهندسي فناوري مكانيك خودرو

55.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41421

مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

56.   

کارشناسی ناپیوسته

-

20312

آموزش زبان انگليسي

57.   

کارشناسی ناپیوسته

-

20422

آموزش ديني و عربي

58.   

کارشناسی ناپیوسته

-

20627

آموزش و پرورش ابتدايي

59.   

کارشناسی ناپیوسته

-

21413

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

60.   

کارشناسی ناپیوسته

-

21403

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

61.   

کارشناسی ناپیوسته

-

40573

مهندسي فناوري بهره برداري نيروگاه

62.   

کارشناسی ناپیوسته

-

21301

حسابداري

63.   

کارشناسی ناپیوسته

-

60206

معماري

64.   

کارشناسی ناپیوسته

-

50559

مهندسي منابع طبيعي - شيلات

65.   

کارشناسی ناپیوسته

-

21207

مديريت بازرگاني

66.   

کارشناسی ناپیوسته

-

21211

مديريت صنعتي

67.   

کارشناسی ناپیوسته

-

60125

هنرهاي تجسمي ـ نقاشي

68.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41061

مهندسي نرم افزار كامپيوتر

69.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41435

مهندسي فناوري عمران - نقشه برداري

70.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41433

مهندسي فناوري مكانيك - ماشين افزار

71.   

کارشناسی ناپیوسته

-

41414

مهندسي فناوري مكانيك - تاسيسات حرارتي و برودتي

72.   

کارشناسی ناپیوسته

-

40323

ايمني صنعتي و محيط كار

73.   

کارشناسی ناپیوسته

-

20882

كارشناسي حرفه اي حقوق - حقوق ثبتي

74.   

کارشناسی ناپیوسته

-

60205

مهندسي شهرسازي

75.   

رشته های مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقطع

عنوان گروه آموزشی

کد رشته

عنوان رشته

ردیف

کاردانی پیوسته

-

50619

امور دامي - تكنولوژي پرورش طيور

76.   

کاردانی پیوسته

-

21301

حسابداري

77.   

کاردانی پیوسته

-

50155

فناوري پرورش دام

78.   

رشته های مقطع کاردانی نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقطع

عنوان گروه آموزشی

کد رشته

عنوان رشته

ردیف

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

21480

كارداني علوم ورزشي

79.   

کاردانی ناپیوسته

هنر

60186

كارداني هنرهاي نمايشي

80.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

40555

كارداني فني برق

81.   

کاردانی ناپیوسته

هنر

60325

كارداني فني شهرسازي

82.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

40973

كارداني فني عمران - شبكه و تصفيه خانه آب

83.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

40976

كارداني فني عمران - منابع آب هاي سطحي

84.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50460

كارداني فني صنايع غذايي- شير و فرآورده هاي لبني

85.   

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

21400

كارداني امور گمركي

86.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

10568

كارداني دامپزشكي

87.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

60184

كارداني معماري

88.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50435

كارداني تكنولوژي آبياري

89.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50440

كارداني تكنولوژي شيلات

90.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50442

كارداني تكنولوژي محيط زيست

91.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50443

كارداني تكنولوژي مرتع و آبخيزداري

92.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50444

كارداني تكنولوژي مواد غذايي

93.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

50447

كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر

94.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

30815

كارداني آمار

95.   

کاردانی ناپیوسته

رياضي و فني

30116

تربيت معلم آموزش رياضي

96.   

کاردانی ناپیوسته

علوم تجربي

40980

كارداني تكنولوژي صنايع غذايي

97.   

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

21380

كارداني حسابداري

98.   

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

20207

كارداني آموزش ديني و عربي

99.   

کاردانی ناپیوسته

زبانهاي خارجي

20307

كارداني آموزش زبان انگليسي

100.                       

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

20571

كارداني آموزش و پرورش ابتدايي

101.                       

کاردانی ناپیوسته

علوم انساني

20123

كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي

102.                       

 

شرایط ثبت در رشته های مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سوابق تحصیلی

مقطع  تحصیلی

دارندگان مدارک

کارشناسی پیوسته

دیپلمه هاي نظام آموزشی 3-3-6) اعـم از نظري، فنی حرفهاي و یا کاردانش)، نظام سالی واحدي یـا ترمـی واحدي،نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه هاي فنـی و حرفهاي و کـاردانش نظـام قـدیم هنرسـتان کـه داراي مـدرك پیشدانشگاهی و یا کاردانی میباشند

کارشناسی ناپیوسته

متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته بـا دارا بـودن مـدرك کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشـگاه جـامع علمـیکاربردي میتوانند در هر رشـته اي در دوره کارشناسـی ناپیوسـته ثبت نام نمایند.

کاردانی ناپیوسته

دیپلمه هاي نظام آموزشی 3-3-6) اعـم از نظري، فنی حرفهاي و یا کاردانش)، نظام سالی واحدي یـا ترمـی واحدي،نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمههاي فنـی و حرفهاي و کـاردانش نظـام قـدیم هنرسـتان کـه داراي مـدرك پیشدانشگاهی و یا کاردانی میباشند،

کاردانی پیوسته

در نظـام جدیـد متوسـطه (3-3-6 ،(تحصـیلات بـه سـه شـاخه «نظري»، «فنی و حرفهاي» و «کاردانش» تقسیم مـی شـود که فارغالتحصیلان هـر سـه شـاخه مـی تواننـد در دور ه کاردانی پیوسته ثبت نام نمایند.