1399/2/10 (19:46)

زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم 99-98

 

 

نام دانشکده

زمان برگزاری آزمون کتبی

زمان برگزاری آزمون شفاهی

محل برگزاری آزمون کتبی

محل برگزاری آزمون شفاهی

علوم انسانی

30و31/04/99

ساعت 13-10 و 18-16

01/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

علوم انسانی

فنی و مهندسی

30و31/04/99

ساعت 13-10 و 18-16

01/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی

30و31/04/99

ساعت 13-10 و 18-16

01/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی

پرستاری و مامایی

30و31/04/99

ساعت 13-10 و 18-16

01/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

پرستاری و مامایی

 

نام دانشکده

زمان بازدید

نماینده کمیته ارزیابی آزمون جامع استان

علوم انسانی

27/02/99 ساعت 11-8

دکتر محمود رحمانی

فنی و مهندسی

28/02/99 ساعت 11-8

دکتر قادر بایزیدی

کشاورزی و منابع طبیعی

29/02/99 ساعت 11-8

دکتر عبدالواحد خان احمدزاده

پرستاری و مامایی

30/02/99 ساعت 11-8

دکتر فاطمه کشاورزی