1398/6/9 (8:17)

متقاضی خوابگاه

مبلغ شهریه7500000 ریال 

شماره حساب : 0105771836005

فیش پرداختی بعد از تایید امور مالی 

تاریخ ثبت نام دانشجویان 98/06/23 به ترتیب ورودی 

 مکان ثبت نام خوابگاه : سنندج - خیابان جام جم - کوی خاکشناسی - کوچه پیوند 2 

جهت ثبت نام دانشجویان جدید حضور یکی از والدین الزامی می باشد . 

شماره تماس خوابگاه : 33621750

قابل توجه دانشجویان پسر

دانشجویان که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند به معاونت دانشجویی ( آقای شکوری ) مراجعه نمائید . یا با شماره تلفن 09185300103 تماس حاصل فرمائید .