1398/4/11 (12:53)

فرم های توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم انسانی و هنر

با سلام 

اعضای هیات علمی علوم انسانی و هنر فرم زیر را تکمیل و به همراه مستندات به اداره هیات علمی واحد تحویل نمایند

فرم