1397/10/9 (9:25)

جمع آوری اطلاعات و آمار دانشجویان ایثارگر گروه ب

باسمه تعالی

دانشجویان گرامی ایثارگر، جهت جمع آوری آمار و اطلاعات ایثارگری فرم پیوست را تکمیل فرمایید.

تکمیل فرم