1397/6/6 (13:32)

اطلاعیه و برنامه زمان بندی ثبت نام خوابگاه

برنامه زمانبندی ثبت نام خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

کلیه رشته ها و ورودی های93و94 وماقبل

10/6/97 الی 11/6/97

کلیه رشته ها و ورودی های95و ماقبل

12/6/97 الی 13/6/97

کلیه رشته ها و ورودی های96 و ماقبل

14/6/97 الی  15/6/97

کلیه رشته ها و ورودی های97 و ماقبل

16/6/97

کلیه رشته های جدید الورود

17/6/97 الی 21/6/97

 

*مکان ثبت نام خوابگاه:کوچه خاکشناسی پیوند2خوابگاه شالمان

تلفن:33621750

*مبلغ شهریه:  6/000/000  ریال

*درضمن فیش پرداخت قبل از ارائه باید ثبت مالی دانشگاه شود.

*برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود حضور یکی از والدین الزامی می باشد.

*ساعت ثبت نام 8 صبح الی 14 بعدازظهر