1397/5/9 (10:36)

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی در سفر به استان کردستان از محصولات دانش بنیان واحدها و مرکز این دانشگاه بازدید کرد.