1396/11/8 (13:15)

پذیرش بدون کنکور دانشجو توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما سنندج