1396/10/6 (8:42)

تمدید مهلت ارسال مقاله "چهارمین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه کسب و کارهای جدید" تا 1 اردیبهشت 97

فرصت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه کسب و کارهای جدید تا تاریخ 1 اردیبهشت 97 تمدید شد.