اداره کل امور عمرانی - کارکنان

الله رضا مرادی گروسی معاون عمرانی واحد مهندسی عمران سایت شخصی
فرزاد قوامی رئیس اداره تعمیرات و نگهداری مهندسی عمران سازه کارشناسی سایت شخصی
پارت بیطرف رئیس اداره طراحی و اجرا سایت شخصی
سید زاهد ابراهیمی کارشناس تاسیسات برقی سایت شخصی
هیرش امانتی ناظر ساختمانی سایت شخصی
پیمان رستمی کارشناس عمران سایت شخصی
علی چاوشی نژاد ناظر ساختمانی سایت شخصی
حسن نورعلی کارشناس سازه سایت شخصی