آموزش دانشکده علوم پایه - کارکنان

کاوان فرهادی رئیس امور آموزشی دانشجویی 08733184494 سایت شخصی سنندج شهرک بعثت مجتمع امام خمینی(ره)