اداره کل امور پژوهشی - کارکنان

دکتر هیرش گل پیرا مدیر کل امور پژوهشی مهندسی صنایع دکتری تخصصی 08733288677 سایت شخصی ساختمان پژوهش H_Golpira@iausdj.ac.ir
چنور یوسفی کارشناس پژوهش سایت شخصی
نسرین فتحی کارشناس پژوهش سایت شخصی