اداره کل امور پژوهشی - کارکنان

دکتر بهرام ابراهیمی مدیر کل امور پژوهشی شیمی تجزیه دکتری تخصصی 08733288677 سایت شخصی ساختمان پژوهش
چنور یوسفی کارشناس پژوهش سایت شخصی
نسرین فتحی کارشناس پژوهش سایت شخصی