کتابخانه و انتشارات - کارکنان

راشد نصیری ریاست اداره کتابخانه ها مهندسی کامپیوتر فوق لیسانس سایت شخصی nasirirashed@gmail.com