کتابخانه و انتشارات - کارکنان

احمد سفیری ریاست اداره کتابخانه ها تربیت بدنی کارشناسی ارشد سایت شخصی ساختمان پژوهش، طبقه همکف، کتابخانه
راشد نصیری ریاست اداره کتابخانه ها کامپیوتر فوق لیسانس سایت شخصی