اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها - کارکنان

عبدالرحمن رحیمی مدیر اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها گیاهان دارویی دکتری تخصصی سایت شخصی ساختمان پژوهش abdolrahmanrahimi60@gmail.com