مرکز کردستان شناسی - کارکنان

امید ورزنده رئيس مركز تحقیقات كردستان شناسي زبان و ادبیات انگلیسی دکترا 08733235811 سایت شخصی omid_varzandeh@yahoo.com
جمال احمدی زبان و ادبیات فارسی دکترا 08733282603 سایت شخصی دپارتمان زبان و ادبیات کردی jahmady52@yahoo.com
سید محمد شیخ احمدی تاریخ دکترا 08733282603 سایت شخصی دپارتمان تاریخ و میراث فرهنگی m.sheikhahmadi@gmail.com
بهمن باینگانی جامعه شناسی نظری- فرهنگی دکترا 08733282603 سایت شخصی دپارتمان علوم اقتصادی و اجتماعی bahman.bayangani@gmail.com
عباد روحی دکترا سایت شخصی دپارتمان مطالعات بين الملل