دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - کارکنان

دکتر عبدالواحد خان احمد زاده رییس دانشکده مکانیزاسیون کشاورزی دکترای تخصصی 33367110 (داخلی 201) سایت شخصی کیلومتر 11 جاده کرمانشاه- سنندج ، بعد از پلیس راه جدید abkh@iausdj.ac.ir
طاهر آدابی کارشناس آزمایشگاه داخلی 223 سایت شخصی
علی گویلی رئیس امور آموزشی دانشجویی 08733367112 سایت شخصی
جمال محمدی کارشناس فارغ التحصیلان داخلی 217 سایت شخصی
مهرزاد درافشانیان کارشناس گروه (تمامی رشته ها) 08733367112 سایت شخصی
جهانفرد کاظمی کارشناس آزمایشگاه داخلی 222 سایت شخصی
عزیز حاجی میرزایی رییس اداره عمومی 33367109 (داخلی 202) سایت شخصی
جبار بهمنی مسئول اتاق استادان داخلی 210 سایت شخصی
امیر محمدی مأمور مرغداری داخلی 213 سایت شخصی
خالد فرجی مأمور مرغداری داخلی 213 سایت شخصی
عبدالله ندری مأمور گاوداری داخلی 206 سایت شخصی
پرویز محمدی مأمور گاوداری داخلی 206 سایت شخصی
یدالله امین زاده مأمور گاوداری داخلی 206 سایت شخصی
غلام ظاهر ظهور مامور گاوداری - شیلات داخلی 206 سایت شخصی
محمد عطایی مسئول تاسیسات داخلی 216 سایت شخصی
بهروز دروگر ملائی مسئول کتابخانه داخلی 225 سایت شخصی
عبدالله زارعی راننده نقلیه داخلی 202 سایت شخصی