دانشکده پرستاری و مامایی - کارکنان

کاوه بهمن پور رییس دانشکده پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir
فریبا سلیمانی رئیس امور آموزشی دانشجویی 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی
خالد شاهمرادی کارشناس گروه پرستاری 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی
فرناز سیدالشهدایی کارشناس گروه مامایی 33288661 (داخلی 109) سایت شخصی