دانشکده علوم پزشکی- پرستاری و مامایی - کارکنان

کاوه بهمن پور رییس دانشکده پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir
فریبا سلیمانی رئیس امور آموزشی دانشجویی 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی
خالد شاهمرادی کارشناس گروه پرستاری 33288661 (داخلی 245) سایت شخصی
فرناز سیدالشهدایی کارشناس گروه مامایی 33288661 (داخلی 109) سایت شخصی
شهلا سجادی کارشناس کتابداری علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سایت شخصی bitasajadi@yahoo.com
کاوان فرهادی سایت شخصی
پرشنگ عزیزی سایت شخصی
حمیرا ابراهیمی سایت شخصی